• ตำรวจ ทหาร

“ผบช.สตม.!!เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมงานเลี้ยง Coffee Talk” เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร!!

มกราคม 11, 2019 | คอมเม้น 0

“ผบช.สตม.!!เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมงานเลี้ยง Coffee Talk”  เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างประเทศ!!
.
วันนี้ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. พลตำรวจโท สุรเชษฐ์  หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมงานเลี้ยง Coffee Talk” อันเป็นการจัดการประชุมและพบปะกับหน่วยงานต่างประเทศต่างๆ
.
เช่น กลุ่ม Foreign Anti Narcotic crime community of Thailand (Fanc) สถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างประเทศ
.
ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในด้านตรวจคนเข้าเมืองและด้านต่างๆ อันจะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และนำไปสู่ความร่วมมือและความสำเร็จในอนาคต

ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและเพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงานด้านข้อมูลจากหน่วยงานต่างชาติ  เพื่อประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือในการประสานงาน
.
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดันและส่งกลับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จึงจำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะกับหน่วยงานต่างประเทศ
.
เพื่อสร้างกระบวนการและกลไกร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ

ช่วยผลักดันให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นในการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหา อีกทั้งให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน ตลอดจนหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการวางแผนการสืบสวน ปราบปราม
.
การติดตามและการจับกุม ซึ่งจะได้รับความชัดเจนในระดับนโยบายระหว่างหน่วยงานต่อไป!!
.
ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!
.
ทีมข่าวอาชญากรรม เดลิมิเร่อร์@ออนไลน์ รายงาน!!