งดงามวิจิตร ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ 13 ประเทศ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

มกราคม 4, 2019 | คอมเม้น 0

กระทรวงวัฒนธรรม ในนามรัฐบาล โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีปล่อยริ้วขบวน “พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ” จาก 13 ประเทศทั่วโลก
.
งดงามวิจิตร ประดิษฐานให้ประชาชนชาวไทยสักการะเสริมความเป็น สิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธของประเทศไทยสู่สายตานานาประเทศ

โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
.
นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดี กรมศิลปากร , นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ  อธิบดีกรมศาสนา
.
และ  
นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน พร้อมด้วย ประชาชนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กล่าวว่า “รัฐบาล มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ 20 หน่วยงาน
.
จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
.
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุขและความปรองดอง พร้อมเสริมสิริมงคล
.
ให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่”