พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายวินัยการเงิน การคลัง!!

ธันวาคม 4, 2018 | คอมเม้น 0

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายวินัยการเงิน การคลัง ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
.
โดยมี รอง ผบช.สตม. ผบก.อก.สตม. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. ร่วมให้การต้อนรับ!!
.
โดยการบรรยายครั้งนี้มีพล.ต.ท. สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. พ.ต.อ.หญิง สุจิตรา รัตนบุรี รองผบก.ตส.2 ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการบรรยาย วิชางานสารบรรณและงานธุรการ

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร “งานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายวินัยการเงิน การคลัง ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง” ถือเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก สำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและหน่วยเบิกจ่าย
.
โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีความรู้ด้านงานสารบรรณและงานธุรการ การจัดซื้อจัดจ้าง งานกฎหมาย งานวินัย งานการเงิน การบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง
.
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  โดยโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดมาแล้ว 1รุ่น ได้ผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่2  มีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าอบรม 132 คน โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน  ระหว่างวันที่ 2-5 ธ.ค.

ทั้งนี้งานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายวินัยการเงิน การคลัง เป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน ที่ผู้บริหารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ให้ความสำคัญกับงานอำนวยการ  อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่างหนังสือราชการ ชนิด ประเภท รูปแบบ ของหนังสือราชการ
.
ตลอดจนการใช้ถ้อยคำ สำนวนในหนังสือราชการได้ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังมีขั้นตอนที่ซับซ้อน สามารถอ้างกฎหมาย และข้อบังคับ
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
.
อย่างไรก็ตามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติให้มีความรู้อย่างถ่องแท้ก็สามารถให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในองค์กร และเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ทันตามกำหนดเวลา  ไม่เกิดความเสียหาย มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ผบช.สตม. กล่าว
.
ทีมงาน:พ.ต.อ.ภัคพงศ์  สายอุบล รอง ผบก.ฯ/โฆษก บก.อก.สตม.!! ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!
.
#ทีมข่าวนสพ.เดลิมิเร่อร์@ออนไลน์ รายงาน!!