ทริสคอร์ปอเรชั่นจับมือ 3 พันธมิตร จัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย

พฤศจิกายน 22, 2018 | คอมเม้น 0

กรุงเทพ – ทริสจับมือสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) สถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) และสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) จัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย
.
ทริสคอร์ปอเรชั่นจับมือ 3 พันธมิตรสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันคลังสมองของชาติและสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย (Thailand Knowledge Management Network : TKMN) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการความรู้ยกระดับความคิดและนวัตกรรมให้กับองค์กรของไทยอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ของประเทศต่อไป

ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ทริสคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ไม่ใช่เฉพาะภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ทุกภาคส่วนต้องวางระบบและกำหนดแนวทางในการรองรับการจัดการความรู้เพื่อแบ่งปัน ยกระดับและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไปจนถึงของประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยวันนี้ (22 พ.ย.2561) เครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทยที่ 4 องค์กรพันธมิตรร่วมกันจัดตั้งขึ้นนั้น จะเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้ในระดับองค์กรให้สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อองค์กรและประเทศไทยในภาพรวมได้เป็นอย่างดี
.
ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ OKMD เปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย  เพื่อร่วมแบ่งปัน ยกระดับ และพัฒนาความสามารถด้านการจัดการความรู้ขององค์กร และความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และความยั่งยืนของประเทศ
.
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติหรือ KNIT เปิดเผยว่า ความร่วมมือกันของ 4  องค์กรซึ่งถือเป็นกลุ่มสมาชิกหลักมีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ทิศทางและวัตถุประสงค์โครงสร้างและหน้าที่รวมทั้งรูปแบบการดำเนินการของเครือข่ายรวมไปถึงการขยายฐานสมาชิกและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรเครือข่ายและสมาชิกซึ่งทาง KNIT มีความพร้อมในการสนับสนุนส่งเสริมให้เครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังเครือข่ายจากสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
.
Dr. Vincent Ribiereกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ IKI-SEA เปิดเผยว่าทั้ง 4 องค์กร ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการใช้กระบวนการของการจัดการความรู้โดย IKI-SEA จะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายการจัดการความรู้นานาชาติ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองพัฒนาสร้างความเข็มแข็งในการจัดการความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กรและประเทศไทย