วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน “ก้าวไกลไปกับยุค 4.0…ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 45”

กรกฎาคม 17, 2018 | คอมเม้น 0

เสริมสร้างอนาคตการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่และมั่นคงปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. เปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวไกลไปกับยุค 4.0…ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 45” ผู้ประกอบการเจ้าของ ผู้บริหารอาคาร วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรผู้รับเหมา
.
และสถาปนิก เข้าร่วมงาน ณ.ห้องประชุม อาคาร วสท. รามคำแหง 39 โดยมี เกชา ธีระโกเมน, ศักดิ์ชัย ยวงตระกูล, รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร, อุทัย คำเสนาะ,พิชญะ จันทรานุวัฒน์, พ.ต.อ.โชคชัย ยิ้มพงษ์, บุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย, บุษกร แสนสุข, กาญจน์ รักศิริพงษ์, ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร, รศ.ดร.นพภาพร พานิช,สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข, สินิทธิ์ บุญสิทธิ์, ศุภเชษฐ์ สมรูป และจุลดิษย์ จายนียโยธิ ร่วมเป็นวิทยากร

.
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.)  กล่าวว่า การพัฒนาเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งความหนาแน่นของอาคารสูงและอาคารที่ใช้งานที่หลากหลายเกิดขึ้นมากมาย รองรับวิถีชีวิต การทำงานและแพลทฟอร์มทางธุรกิจใหม่ๆ
.
ความมั่นคงปลอดภัยของอาคารจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อผู้อยู่อาศัย ผู้มาใช้บริการ ชุมชนและภาพรวมของเมือง วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้ยื่นสมัครสอบขอใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้ตรวจสอบอาคาร” ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
.
เสริมสร้างมาตรฐานวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารตามหลักวิศวกรรม สามารถวิเคราะห์หาต้นเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
.
อันเนื่องจากสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร รวมทั้งระบบบริหารจัดการ ยกระดับการตรวจสอบสภาพอาคารในประเทศไทย โดยใช้รายการตรวจสอบและคู่มือการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ