มูลนิธิประเทศสีเขียว จัดโครงการประเทศสีเขียว ประชารัฐพัฒนา ปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ

มิถุนายน 20, 2018 | คอมเม้น 0

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561​ เวลา​ 14.00 น.​ ณ​ สโมสรทหารบก​ กรุงเทพฯ​ : คุณพงศรัณย์ ซุ่นสุวรรณศรี ประธานมูลนิธิ ประเทศสีเขียว พร้อมด้วย​ หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์​ รองประธานฯ, คุณนงเยาว์ไกร กิติการ,คุณเวทิศ พชรอัศวกาล,พันตรีชัยธวัช เงินเงื่อนสุข, คุณปทิตตา เตชาวรวัฒน์
.
โดยมี​ พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ที่ปรึกษามูลนิธิ ประเทศสีเขียว, คุณดรุณี ชื่นสกุล นายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย​ และคุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิรี ที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าว
.
โครงการประเทศสีเขียว ประชารัฐพัฒนา ปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ รณรงค์เพื่อส่งเสริมปลูกต้นพะยูงและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจจำนวน 2 ล้านไร่ ภายในปี พศ. 2561-2570
.
สำหรับโครงการนี้ บริหารและจัดการโดย บริษัท เอ.บี.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริม ปลูกต้นพะยูงประเทศสีเขียว เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจจำนวน 2 ล้านไร่ภายในปีพ.ศ. 2561- 2570 หรือ ใช้ชื่อย่อว่า “โครงการพะยูงประเทศสีเขียว”
.
1.เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการที่โครงการประเทศสีเขียวได้น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างมาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการ
.
2.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในโอกาสที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สร้างความศิวิไลซ์ให้ประเทศไทยและสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน
.
3.เพื่อส่งเสริมปลูกป่าไม้เศรษฐกิจโตเร็วที่มีความต้องการสูง สร้างรายได้ให้เกษตรกร ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินเป็นจำนวนมาก ได้มีทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดิน
.
4.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายกล้าพันธุ์พะยูงประเทศสีเขียว นำไปสนับสนุนและส่งเสริมปลูกไม้พะยูง ที่เป็นไม้สายพันธุ์หวงห้ามเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจำนวน 1 ล้านไร่ ในพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทําลายของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
.
5.เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร ที่จะนำไปสู่การปลดล็อคให้กับอุตสาหกรรมไม้และสร้างมูลค่าให้กับไม้เศรษฐกิจ
.
เพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 26 ล้านไร่ และเพิ่มรายได้เฉลี่ยของเกษตรกร ผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 420,000 บาท/คน/ปี และให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคต่อไม้ของประเทศไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท
.
6. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำให้อากาศบริสุทธิ์ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับประเทศและโลกของเรา
.
ภายในงานมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่มาร่วมเดินแบบแและร่วมกิจกรรมในงานแถลงข่าว และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน
.
สุรเชษฐ​ บช.น. ทีมข่าว เด​ลิมิ​เร่​อร์​ รายงาน