“ยิ่งให้ ยิ่งได้” อ.บุญเลิศ ไทยทัตกุล

กรกฎาคม 24, 2017 | คอมเม้น 0

อ.บุญเลิศ ไทยทัตกุล เป็นผู้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เรื่องเห็ดแบบครบวงจร มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2516 ด้วยการเพาะเลี้ยงเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งในประเทศต่างประเทศ
.
จนประสบความสำเร็จ
คิดค้นนำเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นในการเพาะเห็ดเพื่อลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร แปรรูปเห็ดเป็นอาหารหลากหลายชนิด เพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก สร้างงานสร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้แก่ประเทศไทย”
.
โดยที่ผ่านมามีเกษตรกรและทั้งคณะบุคคลเข้ามาขอศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก อ.บุญเลิศก็ได้ถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดและการแปรรูปให้ โดยนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ และ อ.บุญเลิศได้นำความรู้และประสบการณ์เรื่องเห็ด ไปสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาตามสถาบันต่างๆ
.
เช่น โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบนครปฐม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงในเรือนจำ  และส่วนที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ ก็ยินดีเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าศึกษาอีกด้วย
.
วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ
.
เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเพาะเห็ดถั่งเช่ารวมถึงการสอนแปรรูปจากเห็ด
.
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร ที่มากเกินความจำเป็นของผู้บริโภคในบางฤดูกาล โดยวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นได้จากการรวมตัวของคนในพื้นที่ ในการเริ่มจัดตั้งนั้นมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 8 คน
.
โดยมีท่านอาจารย์บุญเลิศ ไทยทัตกุล เป็นประธาน ท่านเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 3 ด้านเกษตรกรรม(การเพาะเห็ดแบบครบวงจร) สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นอาสาดาบส
.
ในโครงการลูกพระดาบส ปัจจุบันท่านได้เป็นผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้
.
เนื่องด้วยท่านมีจิตอาสาที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและผู้ที่มีความสนใจเพาะเห็ดเพื่อใช้ทานภายในครัวเรือน
.
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถขยายเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ได้ ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งขายปลีกและขายส่ง ทั้งสิ้นจำนวน 13 ชนิด ได้แก่
.
เห็ดกรอบสวรรค์ เห็ดกรอบสมุนไพร เห็ดกรอบขี้เมา น้ำพริกเผาเห็ดตระกูลนางรม น้ำพริกเผาเห็ดหอม น้ำพริกเผาเห็ดโคน เห็ดหลินจือสไลด์ เห็ดหูหนูอบแห้ง น้ำเห็ดแปดเซียน อาหารเสริมเห็ดถั่งเช่าสูตรผู้หญิง อาหารเสริมเห็ดถั่งเช่าสูตรผู้ชาย อาหารเสริมเห็ดหลืนจือ-ถั่งเช่าและยาสีฟันเห็ดหลินจือ-ถั่งเช่า
.
โดยจะเน้นในส่วนของกลุ่มผู้บริโภคที่รักษาสุขภาพและกลุ่มผู้ทานอาหารมังสวิรัตเป็นหลักหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจและรักสุขภาพ
.
สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาเพาะเห็ดชนิดต่างๆ สามารถเข้ามาศึกษาหาข้อมูลความรู้ได้จาก อ.บุญเลิศ ไทยทัตกุล ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ 48/16 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
.
E-mail. winekonmaung@hotmail.com
.
มือถือ 08-9113-6389 (ด้านวิชาการ อ.บุญเลิศ ไทยทัตกุล) โทรสาร 0-2750-9938
.
อ.บุญเลิศ ไทยทัตกุล นับได้ว่าเป็นครูภูมิปัญญาไทยอีกคนหนึ่ง ที่ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ที่มีคุณค่าได้อย่างดี ดั่งคำที่ อ.บุญเลิศ  ไทยทัตกุล  ได้กล่าวไว้ว่า “ความรู้ยิ่งให้ ยิ่งได้กลับคืนมา และยิ่งใหญ่กว่าเสมอ”