“อนุฯคุณธรรม” จัดเวทีระดมสมองสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความเข้าใจแผนแม่บทแห่งชาติ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา เข้าถึงทุกกลุ่มวัย

กันยายน 13, 2018 | คอมเม้น 0

ที่ห้องประชุม Gemini ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ร่วมกับกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เป็นประธาน