ฝายวังปาน…แหล่งน้ำต้นทุนยั่งยืน หนุนทำอาชีพเกษตรกรรมชาวเชียงใหม่-ลำพูน

กันยายน 3, 2018 | คอมเม้น 0

จากการที่ประชาชนในท้องที่อำเภอเวียงหนองล่อง และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  ได้ช่วยกันก่อสร้าง ฝายวังปาน ลักษณะเป็นฝายพื้นเมืองหินทิ้ง ขวางแม่น้ำปิง ในพื้นที่บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้แหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค เพราะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง  แต่ต่อมาภายหลังเกิดการชำรุด  ทำให้กรมชลประทาน โดยฝ่ายก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ 1 กองก่อสร้างโครงการย่อยได้ดำเนินการปรับปรุงฝายวังปาน

เปิดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมกับชี้แจงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

พฤษภาคม 31, 2018 | คอมเม้น 0

วันนี้ที่หอประชุมบ้านทรายทอง ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายประเสริฐ ดอยลอม เกษตรจังหวัดน่าน ประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คนไทยไม่ทิ้งกัน

น่านเปิดงาน Kick Off ไทยนิยมยั่งยืน โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

พฤษภาคม 30, 2018 | คอมเม้น 0

ท่านไพโรจน์เฮงแสงชัยรองอธิบดีกรมหม่อนไหม เดินทาง ไปเปิดงาน Kick Off ไทยนิยมยั่งยืนที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผาสิงห์  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตามที่กรมหม่อนไหมได้รับมอบหมายให้สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต 1 จังหวัดแพร่