งาน “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” มอบรางวัลด้านบริหารจัดการน้ำ

มิถุนายน 16, 2017 | คอมเม้น 0

งาน “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” มอบรางวัลด้านบริหารจัดการน้ำ
.
นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ลงนามปฏิญญาว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม 39 แห่งทั่วประเทศในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมกับมอบโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านความร่วมมือการจัดการน้ำเสีย ภายในงาน “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาล 9 ณ ห้องบีซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
.
โดยในส่วนการมอบโล่เกียรติคุณการบริหารจัดการน้้าเสียยอดเยี่ยมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ประเภทการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนดีเด่น 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครสงขลา, เทศบาลเมืองกระบี่, เทศบาลนครแม่สอด, เทศบาลเมืองมุกดาหาร, เทศบาลนครอุดรธานี, เทศบาลตำบลบ้านเพ, เทศบาลตำบลบางเสร่, เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
.
ประเภทที่การสนับสนุนการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการน้้าเสียดีเด่น 7 แห่ง ได้แก่เทศบาลเมืองพะเยา, เทศบาลนครล้าปาง จังหวัดลำปาง, เทศบาลนครเชียงใหม่, เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, เทศบาลเมืองสิงห์บุรี, เทศบาลนครหาดใหญ่, เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเภทที่การจัดการน้้าเสียชุมชนดีเด่น  แห่ง ได้แก่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ, เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเทศบาลเมืองปากช่อง, เทศบาลเมืองกาญจนบุรี, เทศบาลนครอุบลราชธานี, เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง, เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
.
ประเภทระบบบำบัดน้้าเสียขนาดเล็กดีเด่น 8 แห่งได้แก่ เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาครเทศบาลตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม, เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร, เทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร, เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม, เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต, อบต.สามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

no images were found

Facebook Comments