อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์แถลงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 2562

กุมภาพันธ์ 8, 2019 | คอมเม้น 0

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์แถลงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 2562 พร้อมเปิดค่านิยมองค์กร Move Up ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน
.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใต้การนำของ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เปิดให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชน เผยวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มุ่งจบออกไปเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ รวมทั้งแถลงเปิดค่านิยมองค์กร รับปีพุทธศักราช 2562 MOVE UP-ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีอายุครบ 14 ปี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เหมือนเป็นมหาวิทยาลัยที่อายุยังไม่มาก แต่จริงๆแล้ว การกำเนิดมทร.รัตนโกสินทร์เป็นการรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ ประกอบด้วย 4 พื้นที่ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  วิทยาลัยเพาะช่าง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่งแต่ละพื้นที่มีจุดแข็งจุดเด่นที่แตกต่างกัน

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี กล่าวว่าสำหรับปี 2562 นั้น มทร.รัตนโกสินทร์ ตั้งเป้าขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศในหลายๆด้าน เริ่มด้วยการประกาศค่านิยมองค์กร MOVE UP ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน โดย M คือ ก้าวสู่นวัตกรรม(Move to innovation), o คือ สำนึกความเป็นเจ้าขององค์กร (ownership) , V คือ สอนสร้างเสริมเพิ่มคุณค่า (value) , E คือ ศรัทธาหลักธรรมาภิบาล (ethics) , u คือสมัครสมานสามัคคี (unity) และ P คือ ประสิทธิภาพดีมีวินัย (performance) โดยค่านิยมดังกล่าวบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องถือปฏิบัตินำไปใช้ทั้งเรื่องการทำงานและการเรียนการสอน

นอกจากการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่เก่งงานแล้ว มหาวิทยาลัยยังเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีด้วย เพราะถ้าเก่งแล้วไม่ดีเมื่อออกไปสู่สังคมก็ไปสร้างปัญหาให้สังคมอีก ดังที่มีให้เห็นทั่วไปตามข่าวว่าคนเก่งๆ ใช้ความสามารถของตัวเองไปในทางที่ไม่เหมาะสม มหาวิทยาลัยไม่นิ่งนอนใจ เรานำวิชาเก่าแก่ที่จริงๆ
.
แล้วยังสามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอย่างวิชาหน้าที่พลเมืองหรือวิชาศีลธรรมมาสอนโดยคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ เพราะเราตระหนักว่าการสร้างคนเก่งย่อมขับเคลื่อนให้บ้านเมืองพัฒนา
.
การสร้างคนดีย่อมขับเคลื่อนให้ประเทศเรามีสังคมที่น่าอยู่ ดังนั้นการที่จะให้ประเทศเราเจริญพัฒนาให้ทัดเทียมหรือเหนือคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านและเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสังคมที่น่าอยู่ได้นั้น
.
ในฐานะที่เราเป็นสถานศึกษาจึงต้องมีความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่พึงประสงค์แก่สังคมและประเทศชาติ ผลผลิตของมทร.รัตนโกสินทร์จึงต้องมีคุณสมบัติคือต้องเก่งและดีด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กล่าว