เปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง !!

มกราคม 23, 2019 | คอมเม้น 0

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!! เปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง !!
.
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. โดย พ.อ. กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข. ได้เรียนเชิญ นายสุรศิลป์ ยนปลัดยศ
นายก อบต. แสงอรุณ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง
.
กิจกรรม การสร้างการรับรู้ ส่งเสริมจิตอาสาและมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ(การสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง)ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อบต. แสงอรุณ

โดย มี พ.อ. สุรชัย สังข์แก้ว หน. ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน. จังหวัดป.ข และ จนท.กอ.รมน. จังหวัด ป.ข. ร่วมกัน เป็นผู้ดำเนินงาน และมี พ.ต.ท. ธำรงค์ สิงห์แก้ว เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
.
อาจารย์สวัสดิ์ ภาสสกนธ์ บรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีภายในชุมชน ร่วมกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ อย่างยั่งยืนสืบไป

จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งกลุ่มสานเสวนา แสดงความคิดเห็นถึงเรื่อง ความประทับในสถาบันพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษคนสำคัญของชาติไทย, เรื่อง ภายในชุมชนมีการน้อมนำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างไรบ้าง เรื่อง,ข้อดี,ข้อเด่นของชุมชนมีอะไไรบ้างที่จะเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นๆได้และเรื่อง ความต้องการของประชาชนในชุมชน เป็นต้น มีประชาชนหมู่ 1,2,3,4,5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จังหวัดประจวบๆเข้าร่วมโครงการจำนวน 120คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

ประขาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์!!
ทีมข่าวอาชญากรรม เดลิมิเร่อร์@ออนไลน์ รายงาน!!

More from my site