“ แถลงผลการปฏิบัติของศูนย์ ศปอส.ตร. และ ศปฉช.ตร. ในรอบปี พ.ศ.2561 ”

ธันวาคม 28, 2018 | คอมเม้น 0

ตามนโยบายของรัฐบาล มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิดและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
.
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ , การฉ้อโกงประชาชน และการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) และ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปฉช.ตร) ซึ่งอำนวยการโดย พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. ,พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.
.
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม., พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1, พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผบช.ทท., พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผบก.สส.สตม., พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร.

ทั้งนี้ในรอบปี พ.ศ.2561 ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) และ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปฉช.ตร)
.
ได้ทำการปราบปรามอาญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างเป็นจำนวนมาก โดยมีผลการปฏิบัติดังนี้
.
ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) 
สถิติเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปอส.ตร ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน

การดำเนินการในข้อหา “ฉ้อโกงประชาชน/แชร์ลูกโซ่” รับเรื่องร้องเรียน ทั้งหมด จำนวน 75 คดี ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 32 คดี คงเหลือ 43 คดี
.
ผู้เสียหายทั้งหมด จำนวน 1,401 ราย

ผู้ต้องหาทั้งหมด จำนวน 154 ราย
จับกุมแล้ว จำนวน 134 ราย
มูลค่าความเสียหายทั้งหมด 428,497,744 บาท
ส่งเรื่องให้ ปปง. เพื่อทำการยึดทรัพย์แล้ว จำนวน 16 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สินที่อายัด/ รออายัดรวม จำนวน 397,635,520 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปฉช.ตร)
.
รับแจ้งจากประชาชน จำนวน 21,383 ราย ดำเนินคดี 64 ราย ในนามศูนย์ ศปฉช.ตร.

ดำเนินการคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน 6 ครั้ง
คืนโฉนดให้กับประชาชน จำนวน 14,975 ราย
โฉนดที่ดิน 11,805 ฉบับ (36,990 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา)
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 16,000 ล้านบาท!!
.
ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!

:ทีมงาน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ รายงาน!!

Facebook Comments