• ตำรวจ ทหาร

“ผบช.สตม.!!เป็นประธานเปิดโครงการ “กิจกรรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522”

ธันวาคม 28, 2018 | คอมเม้น 0

เชื่อมต่อประชาชาติภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคง!!
.
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ เวลา 09.00-12.00 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิดโครงการ “กิจกรรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522”
.
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตาม ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อประชาสัมพันธ์แก่เจ้าบ้าน เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองเคหสถาน ผู้จัดการโรงแรม และผู้ประกอบการที่พักอาศัย
.
ตลอดจนประชาชนทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน กรณีหากรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง

ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ ภายใน 24 ชั่วโมง และหากผู้ใด ไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามมาตรา 77 แห่งกฎหมายเดียวกัน โดยระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรมต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
.
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยสมาคมโรงแรมไทย สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ประกอบการที่พักอาศัย ประชาชนทั่วไป และข้าราชการตำรวจสังกัด บช.น. รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน

.
การแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณชน โดยความร่วมมือของเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน ผู้จัดการโรงแรม และผู้ประกอบการที่พักอาศัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด บช.น. และสื่อมวลชน ในการแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งก่ออาชญากรรมข้ามชาติ หากพบสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ Call Center 1178 !!

ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!

:นสพ.เดลิมิเร่อร์@ออนไลน์ รายงาน!!

Facebook Comments

More from my site