พิธีมอบโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ มอบโครงการ เครื่องกะเทาะไหม

ธันวาคม 18, 2018 | คอมเม้น 0

กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบของขวัญให้ประชาชนในวันปีใหม่
.
ด้วยการมอบโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมและมอบโครงการให้กลุ่มเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมที่อำเภอแม่จริมจังหวัดน่าน
.
พันเอก รฐนนท(ระ-ถะ-นน) รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานมอบโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ นทพ.
.
ซึ่ง เป็นโครงการ ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ส่งเสริมให้กับประชาชน เพื่อเสริมสร้างรายได้ ให้กับประชาชนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโครามัน ในพื้นที่ บ้านตอง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จำนวน 10 ตัว และมอบเวชภัณฑ์ยาป้องกันโรค และพันธุ์หญ้าเลี้ยงโค

พร้อมอาหารเสริมการเลี้ยงโค ให้กับเกษตรกร เพิ่มรายได้อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน และสามารถยกระดับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. เข้าสู่วิสาหกิจชุมชนได้
.
จากนั้น พันเอก รฐนนท(ระ-ถะ-นน) รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 ได้เดินทางไปที่ บ้านหนองแดง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม ส่งมอบโครงการ เครื่องกะเทาะไหม ให้กับกลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม จำนวน 33 เครื่อง และกล่องลังไหม จำนวน 2,000 กล่อง
.
เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่มรายได้อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดของความสำเร็จ ตลอดจนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน และสามารถยกระดับ เข้าสู่วิสาหกิจชุมชนต่อไป

ซึ่งโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. และโครงการเลี้ยงหม่อนไหม ซึ่งเป็นโครงการที่ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ส่งมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ ในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ทั้งกลุ่มเลี้ยงโค และเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงไหม ที่มีฐานะยากจน และไม่มีอาชีพให้กับกลุ่มเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม
.
ซึ่งเป็นโครงการ ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ส่งเสริมให้กับ ประชาชน เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่มรายได้อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และร่วมกันรักษาสิ่งของที่กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 นำมามอบให้
.
รวมทั้ง เพื่อต่อยอด จนเกิดความสำเร็จ ตลอดจนดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน และสามารถ ยกระดับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ และกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงไหมอุตสาหกรรม เข้าสู่วิสาหกิจชุมชนได้ ดียิ่งขึ้นต่อไป

Facebook Comments