โครงการ S&P Kitchen for Kids ปีที่ 10

กันยายน 11, 2018 | คอมเม้น 0

เอส แอนด์ พี สานต่อโครงการ Kitchen for Kids ปี 10 ส่งมอบโรงครัวถูกสุขลักษณะแด่โรงเรียนด้อยโอกาส
.
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
จัดโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีโภชนาการที่ดีตอบแทนสู่สังคม โดยคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร นำทีมพนักงานไปช่วยกันปรับปรุงโรงครัวให้แก่โรงเรียน

.
พร้อมทั้ง นำผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการไปมอบความรู้และประสบการณ์ให้แก่แม่ครัวรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จ.เพชรบุรี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น
.
อีกทั้ง ยังสนับสนุนและส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพเกษตรกรรมและการทำขนมให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
.
นอกจากนี้ ยังได้พาคุณเมจิ อโณมา ดาราจิตอาสาสายเฮลท์ตี้มาร่วมสอนเด็กนักเรียน ออกกำลังกาย เพื่อให้เด็กๆ ในชุมชนรู้จักการบริโภคอาหารที่ดี และออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกาย

.
ซึ่งถือเป็นพื้นฐานการดูแลร่างกายของเยาวชนให้แข็งแรงจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพสมบูรณ์ โดยในปีนี้ บริษัทฯ
.
ยังได้รับเกียรติจาก คุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาร่วมพิธีส่งมอบโรงครัวให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จ.เพชรบุรี
.
“เอส แอนด์ พี มุ่งหวังอยากให้เยาวชนมีสุขอนามัยที่ดี และมีความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถยกระดับและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

Facebook Comments