เจริญชัยหม้อแปลง สร้างสรรค์ นวัตกรรม ความปลอดภัยสูง ระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน LAHMYER Unit Substation ความตอบโจทย์เมืองน่าอยู่

กันยายน 13, 2018 | คอมเม้น 0

เจริญชัยหม้อแปลง สร้างสรรค์ นวัตกรรม ความปลอดภัยสูง ระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน LAHMYER Unit Substation ความตอบโจทย์เมืองน่าอยู่ smart city
.
Smart City มั่นใจ 3 ปีครองผู้นำอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมไฟฟ้า
.
เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า รุกหนักสร้างสรรค์นวัตกรรมทันสมัย พร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สนองนโยบายรัฐ ตอบโจทย์ความต้องการตลาด  โชว์นวัตกรรมทีมีความปลอดภัยสูง LAHMEYER Unit Substation (ลาเมเยอร์ ยูนิต ซับสเตชั่น) ระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับพื้นที่ซึ่งต้องการภูมิทัศน์สวยงาม
.
ตอบโจทย์นโยบายรัฐในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ Smart city  ตั้งเป้าปี 2564 เจริญชัยครองผู้นำอันดับ1   ด้านนวัตกรรมไฟฟ้า
.
นายประสงค์ กิตติรัตนวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแบรนด์ “เจริญชัย” เปิดเผยว่า เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า
.
เราจึงเป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ   ให้ทุกผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์ต่อวิถีการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่ตั้งเป้าให้กรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา ลพบุรี พัทยา ภูเก็ต ฯลฯ
.
ให้เป็น Smart City
 ที่ประชากรสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งระบบไฟฟ้า น้ำประปา การสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง ระบบสุขาภิบาล มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม ทั้งพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะ อากาศบริสุทธิ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่ดีสมเป็นเมืองน่าอยู่ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต
.
ล่าสุด เจริญชัยได้จัดแสดงประสิทธิภาพของนวัตกรรม LAHMEYER Unit Substation (ลาเมเยอร์ ยูนิต ซับสเตชั่น) ระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูง ในงานสัมมนา “TEMCA  FORUM  EXHIBITION  2018 PATTAYA”    โดยนวัตกรรม LAHMEYER Unit Substationเป็นระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
.
สามารถออกแบบภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เสอดคล้องกับสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เหมาะกับพื้นที่ซึ่งต้องการภูมิทัศน์สวยงาม โดยได้รับการยอมรับติดตั้งการใช้งานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และบริษัทเอกชนรายใหญ่เป็นจำนวนมาก
.
LAHMEYER Unit Substation (ลาเมเยอร์ ยูนิต ซับสเตชั่น)  มีขนาดเล็กที่สุดและมีความลปอดภัยสูง ผ่านการทดสอบมาตรฐานจาก สถาบัน KAMA  เป็นระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดินที่รองรับนโยบายรัฐในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ Smart city”
.
ปัจจุบันตลาดรวมหม้อแปลงไฟฟ้ามีมูลค่าตลาดรวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท  เจริญชัยมีส่วนแบ่งการตลาด 12 เปอร์เซ็นต์ โดยบริษัทมีกำลังการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าทุกประเภท ในปีนี้ 8,000  เครื่อง
.
ตั้งเป้าปีหน้าขยายกำลังการผลิตเป็น10,000 เครื่องต่อปี และมีรายได้ 2,000 ล้านบาท  เฉพาะ LAHMYER Unit Substation มียอดขายประมาณ 600 ล้าน มีกำลังการผลิต 3oo ยูนิต ต่อปี  คาดภายในปี 2564 เจริญชัยจะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า
.
นายประสงค์ กล่าวอต่ออีกว่า เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ (Toward the Livable City) เพื่อตอบรับ นโยบายประชารัฐ ในการผนึกกำลังกันของ 3 ภาคส่วน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชาชน การผลักดันนโยบายของประเทศที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกภาคส่วน
.
ซึ่งส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำคัญ คือการสร้างเมืองต้นแบบที่มีความพร้อม หรือ Smart City เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับโลกได้ด้วยตัวเอง
.
“เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า” เป็นองค์กรในภาคธุรกิจเอกชน ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบ ที่มีส่วนในการพัฒนาเมือง และสังคมให้น่าอยู่ ควบคู่ไปกับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
.
เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาสู่ Smart City ของภาครัฐ เราจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 4 SMARTs ขององค์กร เพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ (Toward the Livable City)  1.Smart Organization   2.Smart Factory 3.Smart Product   4.Smart Service
.
กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่ออีกว่า “เจริญชัย” ได้ กำหนดทิศทางบริหารจัดการองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ที่มุ่งหวังผลสำเร็จ ในด้านของการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และบริการ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพ สร้างการรับรู้ในการมีส่วนร่วมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
.
โดยตั้งเป้าให้เจริญชัยเป็นแบรนด์ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรกพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วย การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และให้บริการที่เป็นเลิศ ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างพลังขับเคลื่อนชีวิตของทุกคนในองค์กรภายใต้แนวคิด
.
T : Trust Worthiness สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการ
R : Responsibility for Society สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
U : Ultimate Learning Organization สร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
S : Synergy for Success สร้างพลังร่วมเพื่อความสำเร็จ
T : Team Spirit สร้างพลังขับเคลื่อนชีวิต
.
ทั้งนี้โรงงานแห่งใหม่ ของเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า บนพื้นที่ 54 ไร่  ได้มีการพัฒนาให้ เป็น Smart factory ที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้การออกแบบ Conceptual Design และการก่อสร้างโดย TAKENAKACORPORATION ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกแบบและก่อสร้างโรงงานชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น มีการออกแบบพื้นที่ของโรงงาน
.
ให้สามารถรองรับเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่  ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการผลิต เพื่อช่วยให้กระบวนการผลิต การบริหารการจัดการภายในโรงงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   รวมถึงการออกแบบโรงงานให้รองรับเทคโนโลยีชั้นสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

 

 

Facebook Comments