พิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือที่จะผลักดันการจัดตั้ง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย”

สิงหาคม 6, 2018 | คอมเม้น 0

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(รูปซ้าย-ที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือ พร้อมรับทราบมติเอกฉันท์ของสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
.
นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์(รูปซ้าย-ที่ 2 จากซ้าย) ประธานสมาคมฯ และองค์กรสมาชิก ทั้ง 20 สมาคม  ที่ต้องการร่วมกันผลักดันการจัดตั้ง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” เพื่อจะทำหน้าที่จะเป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนที่ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
.
อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยจะมีภารกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้
.
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
.
2.
การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
.
3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของประเทศ
.
4. การสร้างความร่วมมือในเวทีการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
.
5.การเป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
.
ทั้งนี้ องค์กรสมาชิก ทั้ง 20 สมาคมที่ร่วมลงนามปฏิญญาการจัดตั้ง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” มีดังนี้ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย (ATCM) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (CAT)
.
สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี (COA) สมาคม ซีไอโอ 16 (CIO16) สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์(CIPAT) สมาคมดิจิทอลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (ELAT) สมาคมเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (INA) สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA)
.
สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย (TDEC) สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA)
.
สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA) สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA)
.
สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (TSEP)  และที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกภายหลังอีก 2 ราย ได้แก่  สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย(TCCTA)

Facebook Comments