การจัดบริการวิชาการเรื่องการแพทย์แคนนาบินอยด์และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนา

สิงหาคม 7, 2018 | คอมเม้น 0

การจัดบริการวิชาการเรื่องการแพทย์แคนนาบินอยด์และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนา ครั้งแรกสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นของประเทศ
.
ในวันนี้ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  แพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ นักเกษตรศาสตร์ นักการศึกษา กว่า ๑๐๐ คน จากทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งภาคชุมชน ธุรกิจเอกชน และภาครัฐ
.
ได้มาชุมนุมกันเพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทยด้วยการพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านการแพทย์เกี่ยวด้วยกัญชาการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อร่วมกัน สร้างสมรรถนะของชาติไทยในการบรรลุงาน เกษตรกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร สร้าง วิสาหกิจชุมชน  การแพทย์รวมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดการศึกษา
.
จำเป็นต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะด้านการแพทย์ การพยาบาล และการดูแลสุขภาพนั้นสังคมไทยมีประวัติสั่งสมประสบการณ์ค้นคว้าได้ตำรับยาแผนไทยที่มีสรรพคุณนอกจากใช้ในการดูแลความเจ็บไข้แล้ว  ยังมีผลดีต่อสุขภาพโดยรวม เช่นตำรับยาน้ำมันสนั่นไตรภพรักษาผู้ที่มีท้องมาน (Ascitis)
.
ที่เข้ากัญชาตามบันทึกที่จารึกไว้ที่วัดโพธิ์ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ ๓ ได้ทรงวางรากฐานให้มีข้อมูลการศึกษาอันจะได้ถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพสกนิกรในขณะนั้น อันเป็นการสร้างสมรรถนะของคนรุ่นนั้นๆ และส่งทอดให้คนรุ่นต่อๆมาเป็นอย่างดี สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในขณะนั้น
.
นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีตำรับยาโอสถพระนารายณ์ ซึ่งเป็นมรดกของชาติที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในทางยา  ก็เป็นยาที่เข้าพืชสมุนไพรกัญชาด้วย กับทั้งในเวลานี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมตำรับยาแผนไทยที่เข้ากัญชาไว้แล้ว ได้ว่า ๙๐ ตำรับ
.
ในตำรับเหล่านั้น เป็นยาแผนไทย ที่พัฒนาโดยแพทย์แผนไทยของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการแพทย์โดยรวมอีกด้วย
.
หากคนไทยมีความรู้เรื่องสุขภาพที่ดี มียาดีเมื่อยามเจ็บป่วย คนไทยจะมีผลิตภาพที่ดี จะสามารถช่วยกันสร้างตำแหน่งทางสังคมและเศรษฐกิจในเวทีโลกได้ดียิ่งขึ้นสืบไป
.
ในการดังกล่าวการแพทย์ฐานชีวภาพที่ยึดโยงกับการเกษตรพืชสมุนไพร และการแพทย์แนวใหม่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาฐานชีวภาพ  อาจเป็นทางออกทางรอดของประเทศและคนไทยได้  ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้วางยุทธศาสตร์ชาติไว้ที่ระบบเศรษฐกิจฐานชีวภาพ หรือ Biobased economy
.
ซึ่งมีการผลิตอาหาร ยา และเครื่องสำอาง จากฐานชีวภาพ หรือ  biopharmaceutical-cosmetics-food เป็นองค์กระกอบสำคัญ  กับทั้งประเทศมีการประกาศส่งเสริมยาฐานชีวภาพและสมุนไพรเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้คนไทย ชุมชนไทย เกษตรกรไทย และธุรกิจของคนไทย พึ่งตนเองได้ครบวงจรเพิ่มขึ้น
.
กับทั้งให้สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ ชุมชน และครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
.
ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ ในการร่วมกันเสริมสร้างสมรรถนะโดยรวมของคนไทย ควบคู่ไปกับการเพิ่มเติมสร้างเสริมคุณธรรมในประชากรให้เข้มแข็งยิ่งๆขึ้น
.
จะบรรลุสิ่งที่ตั้งไว้ของคนไทยร่วมกันต้องมีองค์ประกอบสำคัญเพิ่มเติมจากคุณสมบัติที่ต้องเอื้อต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติของคนในสังคมไทยนั้น
.
คือต้องคนไทยต้องมีความรู้ มีทักษะ มีแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพดี และมีคุณสมบัติเป็นนักวิจัยในงานที่ตนเองทำ สามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนางานหรือผลิตภัณฑ์ของตนให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน หรือแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคตด้วย
.
ในการจัดบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ เป็นบทบาทสำคัญของสถาบันการศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่หลักในการจัดบริการวิชาการของศาสตร์สาขาต่างๆ แตกต่างกันที่บริบท และขอบเขตที่วางไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งของประเทศ
.
มีบทบาทในการจัดบริการวิชาการสนับสนุนท้องถิ่นของประเทศดังกล่าว  รวมถึงด้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคล ครอบครัว ชุมชน ด้วย
.
โดยเฉพาะในเวลานี้ ประเทศไทยประสบภาระของการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งกำลังเพิ่มสัดส่วนสูงขึ้นในทุกส่วนของประเทศ และยังไม่มีทางออกที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพรวมถึงการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ  หากมีการใดสิ่งใดที่อาจเป็นทางออกในด้านนี้ได้
.
ก็ควรที่สังคมไทย จะได้วิจัยให้ชัดแจ้งและพัฒนานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้  ซึ่งขณะนี้มีกรณีแนวนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมพืชสมุนไพรให้เป็นเครื่องมือสำคัญในด้านสุขภาพและสร้างรายได้เข้าประเทศ ประกอบกับในช่วง ๒๐ ปีมานี้ มีการวิจัยค้นพบสารเคมีในพืชกัญชา
.
เรียกว่า cannabinoids หลายชนิด และนักวิทยาศาสตร์พบต่อไปว่าสารกลุ่มดังกล่าว หลายชนิด เป็นประโยชน์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และมีคุณสมบัติเป็นยารักษาความเจ็บป่วยและโรคต่างๆ โดยมีถึงระดับกว่า 2 หมื่นรายงาน  ซึ่งการพัฒนานี้ต้องเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิด กับการพัฒนาการเกษตรพืชสมุนไพร
.
ซึ่งประเทศไทยมีข้อเด่นในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเจริญของพืชสมุนไพรกัญชา  โดยในกรณีนี้สามารถพัฒนาเป็นการเกษตรพืชกัญชาการแพทย์ได้
.
หากแต่ต้องมีการพัฒนาพื้นที่ให้ปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบแม่นยำ หรือ precision agriculture การทำ plant factory ที่มีการควบคุมตัวแปรในแต่ละช่วงวัยของพืช วัสดุปลูก เช่นสารอาหาร ป้องกันเชื้อรา ควบคุมความยาวคลื่นของแสง ระยะเวลาที่ต้องได้แสงแต่ละช่วง
.
ควบคุมอุณหภูมิและการไหลเวียนของอากาศ ควบคุมคุณภาพน้ำ และ เพื่อพัฒนาให้ได้สาระสำคัญในพืชกัญชา ให้เป็นที่ต้องการตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยให้มีการดูแลควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
.
ทั้งนี้ประเทศไทยโดยกระทรวงยุติธรรม ได้เสนอร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ที่ได้เปลี่ยนสถานะของกัญชาซึ่งได้บัญญํติไว้ใน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ไว้เป็นยาเสพติดประเภท ๕ เปลี่ยนให้กัญชาไม่มีสถานะเป็นยาเสพติดที่จะบัญญัติไว้ในระดับพระราชบัญญัติ แต่จะได้กำหนดในขั้นต่อไป
.
เช่นกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ หรือ การอื่นตามที่จะประกาศกำหนด  และขณะนี้ร่างประมวลกฎหมายนี้ ได้ผ่านที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
.
ในวาระ ๑ เห็นชอบในหลักการแล้ว ขณะนี้อยู่ในวาระเกี่ยวกับการแปรญัติ
ในวาระที่ ๒ และพิจารณา
ในวาระที่ ๓
ซึ่งอาจทำให้คนไทยต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ และช่วยกันยกระดับสถานะของประเทศและสังคมต่อไป
.
จึงเป็นที่ควรพิจารณาว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งใกล้ชิดกับท้องถิ่น ชุมชน จะได้มีบทบาทด้านจัดบริการทางวิชาการ เช่น การเป็นศูนย์รวมความรู้สั่งสม ความรู้ที่มีการวิจัยทั่วโลก ให้บริการข้อมูลความรู้นั้น แก่ท้องถิ่น ชุมชน ในด้านกัญชาทางการแพทย์
.
จัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ  ดังเช่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกับสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับนักเกษตรศาสตร์ และนักวิชาการสาขาอื่น
.
เช่นหลักสูตร : กัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for Research)  จัดให้ประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษาเพื่อได้สั่งสมความภาคภูมิใจและเป็นแรงใจให้ผู้เข้ารอบรมด้วย เช่นประกาศนียบัตรกัญชาศาสตร์ : Certificate of Cannabis Science โดยได้วางเป้าหมายให้นักการเกษตรและนักวิชาการสาขาเกี่ยวข้องของประเทศเพื่อการนี้
.
ได้มีความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชาเบื้องต้นภายใต้ชื่อกัญชาศาสตร์ ให้มีความสามารถและทักษะบางประการในการร่วมวิจัยพัฒนาพืชกัญชาในด้านสายพันธุ์เพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพทางการแพทย์ กับทั้งส่งเสริมให้มีความสนใจในด้านนี้ อันอาจต่อยอดเพื่อการวิจัยและพัฒนาเป็นยาและอาหารเฉพาะในอนาคตต่อไปได้
.
และให้มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ด้านนี้ และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ที่ใช้สารจากกัญชาเพื่อการดูแลสุขภาพและการรักษาผู้ป่วย ในส่วนที่เป็น phyto medicine ในฐานะเป็นสาขาย่อยของ bio based medicine อันเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่กล่าวแล้ว
.
และเพื่อเป็นการการเตรียมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิชาการด้านต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านการพัฒนาประเทศในด้าน biobased economy และสนับสนุนการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศในภาวะที่เป็นสังคมผู้สูงวัยและมีอัตราการเกิดโรคที่การรักษาด้วยการแพทย์ conventional medicine
.
ซึ่ง มีข้อจำกัด เช่นโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคทางเมตาโบลิซึมฯลฯ อันอาจช่วยให้ประเทศเพิ่มคุณภาพการดูแลประชาชนทางการแพทย์ และประหยัดงบประมาณในการนำเข้ายาจากต่างประเทศ โดยยังคงรักษามาตรฐานบริการทางการแพทย์ในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศได้มีนักการเกษตร และนักวิชาการสาขาอื่น
.
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤษกศาสตร์ของกัญชา/การใช้ประโยชน์/อุตสาหกรรมเกษตร/การวิจัยเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ รวมถึงหลักสูตรด้านการแพทย์แคนนาบินอยด์
.
ซึ่งจะได้รวมองค์ความรู้ด้านสรีรวิทยา กายวิภาค เภสัชวิทยา แพทยศาสตร์ การวิจัยทางคลินิกตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกว่า ด้วยการพัฒนายาสมุนไพรที่เป็นแบบทันสมัย และความรู้เรื่องโรคที่มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ เช่นโรคลมชัก โรคจากเคมีบำบัด ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้น
.
โดยมีการพัฒนาเนื้อหาเบื้องต้นในหลักสูตร หรือจัดให้มีการวิจัยเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องของนานาประเทศ และพัฒนาเนื้อหาสังเขปของการอบรม เช่นพฤษกศาสตร์พืชกัญชา (Cannabis botany)/ ประวัติการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ (Medical use of cannabis)
.
การปลูก การผลิตพืชกัญชาทางการแพทย์(Medical cannabis agriculture and production)/ สารไฟโตแคนนาบินอยด์ (Phytocannabinoid) ในพืชกัญชา/การวิจัยด้านเกษตรศาสตร์และที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา (Laws related cannabis หรืออาจทำเป็นหลักสูตรบูรณาการ
.
ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล และการเกษตร การสังคม รวมถึงการจัดการอันเกี่ยวข้องกันเป็นระบบในเรื่องกัญชาการแพทย์ มีทั้งภาคของหลักการ การปฏิบัติ และการจัดการวิจัยเพื่อนำไปใช้พัฒนา เช่นระบบเอนโดแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์เบื้องต้น (Medical endocannabinoid system)
.
กัญชาการแพทย์ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ การใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงในทางการแพทย์และอาหาร พืชสมุนไพรทางการแพทย์ และการจัดการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย กัญชาในการแพทย์แผนไทย ประสบการณ์การใช้กัญชาในตำรับยาแพทย์แผนไทย ณ จังหวัดเพชรบุรี
.
โรคลมชักและโรคระบบสมองและประสาทกับกัญชาการแพทย์ การดูงานที่แล็บ SECTRA  ซึ่งได้ชื่อว่าทันสมัยที่สุดในประเทศ เหล่านี้จะเป็นการสร้างประโยชน์และคุณค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับศักยภาพของคนไทยและผลิตภัณฑ์ของประเทศสืบไป
.
ด้วยเวลานี้พืชสมุนไพรกัญชานั้น  มีงานวิจัยในทางการแพทย์ของชาติอื่นๆ จำนวนมาก และนำผลวิจัยไปพัฒนาจดทะเบียน สร้างสิทธิบัตรยาจากพืชกัญชา แล้ว เช่น epidolex รักษาโรคลมชักในเด็กเป็นต้น  แต่ประเทศไทย ยังคงมีงานวิจัยด้านการแพทย์และการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาในทางอาหารและยานี้น้อยมาก
.
ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาที่กัญชาในขณะนี้ยังมีสถานะเป็นยาเสพติด และการที่สังคมไทยได้ละภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และตำรับยาไทยที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน จำเป็นต้องมีการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ หรืออาจจัดการในลักษณะเป็นโครงการสำคัญของประเทศ หรือโครงการวิจัยพฤกษศาสตร์กัญชาการแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ
.
ในแบบ interdisciplinary research โดยให้มีกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ หากได้มีการจัดการวิจัยเป็นชุด และตอบโจทย์สำคัญๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีศักยภาพในทางสากลด้วย จะยังประโยชน์ให้ทุกส่วนของสังคมไทยได้ ในการดังกล่าวนั้นการจัดการทางวิชาการด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่
.
หาองค์ความรู้ด้านกัญชาการแพทย์ด้วยการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับสังคมประเทศ และสังคมโลกในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
.
นับเป็นบทบาทที่ท้าทายสถาบันการศึกษาของประเทศไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องแนวทางบริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการแพทย์แคนนาบินอยด์และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัยสร้างเสริมสมรรถนะท้องถิ่นไทยสู่เวทีโลก

 

 

Facebook Comments