“พิธีเปิด การฝึกผสม CARAT 2018!!

มิถุนายน 15, 2018 | คอมเม้น 0

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 น. ได้มีพิธีเปิดการฝึกผสม CARAT 2018
.
โดยมี พลเรือโท รัษฎางค์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็น ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและพลเรือตรี MurrayJoe“JT”Tynch
.
ผู้บัญชาการส่งกำลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิกฝั่งตะวันตกกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิด การฝึกผสม CARAT 2018 ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2
.
กองทัพเรือได้เริ่มการฝึกผสม CARAT ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ซึ่งรหัสการฝึกผสม CARAT ย่อมาจาก Co-operation Afloat Readiness And Training
.
หมายถึง การฝึกความพร้อมรบร่วมกันทางทะเลระหว่างกองทัพเรือสหรัฐฯ กับมิตรประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
.
ซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นกองอำนวยการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทย และ กองทัพเรือสหรัฐฯ
.
โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกำลังพล และเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการตามสาขาต่าง ๆ
.
ได้แก่ การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปราบเรือดำน้ำ การปฏิบัติการเกี่ยวกับทุ่นระเบิด การปฏิบัติการตามลำน้ำ การปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ
.
โดยนำผลที่ได้จากการฝึกไปเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักนิยมตามสาขาปฏิบัติการ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการ ปฏิบัติงานร่วมกันของ 2 ประเทศ
.
CARAT 2018 มีกำลังที่เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วยกำลังพลและยุทโธปกรณ์จาก กองเรือยุทธการ (กร.) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.) ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.) และ กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)
.
ซึ่งแต่ละหน่วยได้จะพิจารณายุทโธปกรณ์ที่มีความพร้อมสูงสุด เข้าร่วมการฝึก ในส่วนกองทัพเรือสหรัฐ ได้จัดกำลังทางเรือเข้าร่วมการฝึก
.
ได้แก่ เรือลำเลียงความเร็วสูง USNS BRUNSWICK (T-EPF 6) เรือพิฆาต USS MUSTIN (DDG-89) 
เรือกู้ซ่อม USNS SALVOR (T-ARS 52) และ เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล P-8A จำนวน 1 เครื่อง
.
นอกจากนั้น ในการฝึก CARAT 2018 มีโครงการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ การก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
.
โดยหน่วยงาน SEABEE ของกองทัพสหรัฐฯ และ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งจะเริ่มการก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ใน 18 มิถุนายน 2561 อีกด้วย
.
การฝึกผสม CARAT 2018 จะเป็นเคร่ืองมือที่สาคัญในการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่มีมาอย่างยาวนาน
.
ซึ่ง ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิผลต่อกำลังพลที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ และจะยังคงแสวงหาแนวทางการฝึกที่เป็นการต่อยอดจากบทเรียนที่ได้รับร่วมกัน เพื่อให้ทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง และปลอดภัยต่อไป
.
ข้อมูล จากหมวดประชาสัมพันธ์ การฝึกผสม CARAT 2018 (เรือหลวงสายบุรี) / กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ!!

#ทีมข่าวเดลิมิเร่อร์

 

Facebook Comments