ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ตรวจติดตามประเมินผล

พฤษภาคม 16, 2018 | คอมเม้น 0

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจติดตามประเมินผลหน่วยงาน รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center ชื่อย่อ GECC)
.
วันนี้ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน พันตำรวจโทพงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน  ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
.
ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่ขอรับการรับรองมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก มุ่งหวังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับศูนย์ราชการสะดวก เป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
.
ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Centerชื่อย่อ GECC) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ
.
ซึ่ง พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
.
ในวันข้าราชการพลเรือน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก กำหนดให้หน่วยงานของรัฐได้นำไปปฏิบัติ และให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ทั่วกัน ในปี พ.ศ.2561
.
คณะกรรมการ ได้เปิดให้หน่วยงานของรัฐสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
.
โดยมีหน่วยงานของรัฐสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวนทั้งสิ้น 541 ศูนย์  และผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้นจำนวน 497 ศูนย์
.
โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะ ประธานกรรมการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 15 คณะ
.
เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก และตรวจประเมินการรักษามาตรฐานของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ตามหลักเกณฑ์ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกกำหนด
.
หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินผล คณะที่ 14 ได้กล่าวว่า. ในการตรวจประเมิน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในครั้งนี้ ทางสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจหน่วยงาน ที่ส่งผลงานเข้าประกวด
.
ซึ่งหน่วยงานของ   สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน  ก็เป็นหนึ่งใน 4 หน่วยงาน ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จากนั้นทางคณะจะสรุปนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
.
พร้อมมอบตราสัญลักษณ์และโล่แก่ผู้บริหารศูนย์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 และจะมอบโล่รางวัลให้ ภายในกันยายน 2561 นี้

Facebook Comments