พม. จัดกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2561 พร้อมรวมพลังภาคีรัฐ-เอกชน รวมทั้งเด็กและเยาวชน ร่วมขับเคลื่อน สู่ความยั่งยืน

เมษายน 5, 2018 | คอมเม้น 0

วันพฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ และภาคีความร่วมมือสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย จัดประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจาปี 2561 ในหัวข้อ “การส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” (Promoting Community and Environmental Sustainability) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ต่อสาธารณชนในระดับภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และพัฒนาสังคม ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก และเพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
.
การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม และงานสังคมสงเคราะห์ จากองค์กรสาธารณประโยชน์ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมกว่า ๖๐๐ คน โดยมีเด็กและเยาวชนจากสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาแต่งกายชุดไทย ชุดอาสาสมัคร และชุดอาชีพ สะท้อนความเป็นประชาชนในอนาคต ผู้สืบสาน ร่วมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ มาให้การต้อนรับ สร้างสีสันให้กับงาน จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งของเด็ก ๆ ที่มีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เด็ก ๆ ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ได้รับรู้และบ่มเพาะจิตสำนึก ในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำในวันนี้ เพื่อสืบสานต่อไปในอนาคต เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ต้องมุ่งเน้นไปที่ ความสามารถของคนรุ่นถัดไป
.
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ภาคเช้า ปาฐกถาพิเศษ “Social Development beyond SDCs” โดย ผู้แทน UNESCAPS ประเทศไทย และอภิปรายในหัวข้อเรื่อง Promotiing Community and Enviromental Workers Onward โดย ผู้แทนจากองค์กรสหพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ (IFSW) สภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ (ICSW) สมาคม สภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระหว่างประเทศ (IASSW) ภาคบ่าย ปาฐกถาพิเศษ ใน “ Reinforceing Social Protection in Promotioning Community and Environmental Sustainability” โดยผู้แทน UNICEF ประเทศไทย และ อภิปรายในหัวข้อ Asia Pacific Stepping Forward on Promoting Community and Environmental Sustainability โดย นายชินชัย ชี้เจริญ จากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ Mr. Teoh Ai Hua จากมหาวิทยาลัยยูทารา ประเทศมาเลเซีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เสนานุช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
การจัดงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม การพัฒนามุมมองในการดำเนินงานให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินงาน โดยในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และภาคีเครือข่ายส่วนราชการ องค์กรเอกชน ที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งองค์กรภาคธุรกิจ ที่ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้เข้าร่วมการประชุม มีโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันมากยิ่งขึ้น มีการประสานพลังประชารัฐ ในระดับประเทศ สู่ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติต่อไป
.

Facebook Comments