ปทุมธานี ร่วมจับมือ 5 หน่วยงานรัฐ เอกชน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

มีนาคม 27, 2018 | คอมเม้น 0

วันนี้ (26 มี.ค.61) เวลา 11.00 น. ที่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ระหว่างกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตอบสนองนโยบายรัฐ ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงาน สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ต้องขัง มุ่งหวังส่งเสริมคนดีสู่สังคม และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน  นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายอายุตม์  สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายพากร วังศิราบัตร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับ
.
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง เป็นการทำงานในรูปแบบประชารัฐ โดยความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพจริยธรรม ให้โอกาสกับผู้ที่เคยกระทำผิดปรับปรุงตนเอง และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงาน โดยการแนะนำอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบอาชีพอิสระได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่ต้องยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับตลาดแรงงานและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
.

.

Facebook Comments