โครงการ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017”

สิงหาคม 3, 2017 | คอมเม้น 0

ชวนร่วมปั่นเที่ยวสัมผัส 8 เส้นทางกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โครงการ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” สร้างประสบการณ์ใหม่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามเส้นทางจักรยาน เชื่อมโยงท่องเที่ยว 5 จังหวัด สระแก้ว-ปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ-นครนายก
.
กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย 5 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และนครนายก จึงได้จัดทำโครงการปั่นจักรยานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

“BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ชื่นชมธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยานและร่วมทำกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์สังคมและวิถีวัฒนธรรม

นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง ได้แก่ สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ และนครนายกได้จัดกิจกรรมโครงการ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” ขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัด กลุ่มภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัด สระแก้ว, ปราจีนบุรี,ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ และนครนายก

พร้อมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยาน และร่วมทำกิจกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์สังคมและวิถีวัฒนธรรม อันจะเป็นการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนกลางทั้ง 5 จังหวัด ตลอดจนประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม5จังหวัดภาคกลางตอนกลางให้ดียิ่งขึ้น
.
“หลังเปิดให้ภาคตะวันออก.เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เออีซี ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน ของจังหวัดในกลุ่ม เบญจบูรพาทั้ง 5 จังหวัดมีการเชื่อมโยงกัน ทำให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลดีให้ผู้ประกอบการได้ขายสินค้าโอท็อป เกิดการขยายตัวของธุรกิจการค้า ซึ่งในอนาคตเราจะผสานความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ กับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนเกลางให้มีความเข้มแข็ง

โดยขณะนี้ยกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาได้ผนึกความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และมีแผนจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อกีฬา เป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและนักกีฬาหน้าใหม่


ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าจังหวัดสระแก้ว นั้น เป็นเส้นทางทางหลวงชนบท เป็นถนนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ชมรมจักรยานต่างๆ จึงมีส่วนสำคัญมาช่วยกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวด้วยการปั่นจักรยานได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำดับ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าว

กิจกรรมโครงการ“BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” ได้แบ่งเส้นทางการปั่นจักรยานทั้งหมดออกเป็น 8 เส้นทาง ประกอบด้วย

เส้นทางที่ 1 จังหวัดสระแก้ว “ปั่นปลูกป่า…ตามรอยพ่อ” (ระยะทาง 70 กิโลเมตร)

เส้นทางที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี : “ปั่นตามรอยอารยธรรมปราจีนบุรี” (ระยะทาง 40 กิโลเมตร)

เส้นทางที่ 3 จังหวัดนครนายก : “ปั่นตามรอยธรรมชาติ น้ำฟ้าป่าเขา” (ระยะทาง 45 กิโลเมตร)

เส้นทางที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา : วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
“ปั่นขอพรพระพิฆเนศ 3 ปาง” (ระยะทาง 66 กิโลเมตร)

เส้นทางที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ : วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560
“ปั่นชมนครเขื่อนขันธ์พระประแดง” (ระยะทาง 44 กิโลเมตร)

เส้นทางที่ 6 จังหวัดสระแก้ว–ปราจีนบุรี : วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
“ปั่นตามรอยพ่อ สานต่อคืนวิถีธรรมชาติ” (ระยะทาง 76 กิโลเมตร)

เส้นทางที่ 7 จังหวัดปราจีนบุรี-นครนายก : วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
“ปั่นชมตะวัน สัมผัสมหัศจรรย์เขื่อนดิน” (ระยะทาง 68 กิโลเมตร)

เส้นทางที่ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ : วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
“ปั่นตามรอยสายน้ำแห่งศรัทธา” (ระยะทาง 90 กิโลเมตร)

ทุกสนามเริ่มลงทะเบียนหน้างาน 06:00 น. / ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน เวลา 8:00 น.

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 06-4628-8182

 

Facebook Comments
ปิดโหมดสีเทา